Behandling av personuppgifter

Behandling av personuppgifter sker enligt den allmänna dataskyddsförordningen General Data Protection Regulation (GDPR), (EU) 2016/679 med tillhörande genomförandeförfattningar.  PensionsOptimering kommer att behandla kundens personuppgifter (såväl av kunden själv lämnade som sådana uppgifter som kan komma att inhämtas från annat håll) i den utsträckning det krävs för fullgörande av uppdrag relaterade till avtal och för fullgörande av PensionsOptimerings rättsliga skyldigheter samt behandla kundens personuppgifter för information till kunden om regel/villkorsändringar, försäkringar, värdepapper, produkter och tjänster med mera med anknytning till avtalet.

Kunden är införstådd med att PensionsOptimering har en skyldighet att lagra uppgifter om kundens förhållanden och att detta sker i elektroniskt kundhanteringssystem. Mer information om PensionsOptimerings hantering av personuppgifter finns under fliken GDPR. PensionsOptimering kan till följd av svensk/utländsk lag, svensk/utländsk myndighetsföreskrift eller beslut vara skyldig att till annan lämna uppgifter om kundens förhållanden rörande de uppdrag som PensionsOptimering utför för kundens räkning. Det åligger kunden att på begäran av PensionsOptimering tillhandahålla den information, inkluderande skriftliga handlingar, som PensionsOptimering bedömer vara nödvändiga för att fullgöra sådan skyldighet.